Az ügyvezetői felmentvényrőlTovább újdonságok

Az ügyvezetői felmentvény jogintézménye a német „Entlastung” mintája alapján került az új Gt. rendelkezései közé, és az a gyakorlatban hamar elterjedt.

A felmentvény a gazdasági társaság legfőbb szervének határozata a vezető tisztségviselő előző üzleti évben végzett munkájának értékelésről. A határozatban a tagok ugyanis arról döntenek, hogy a vezető tisztségviselő előző évi munkáját a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelőnek tartják-e, illetve, hogy az ügyvezető a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte-e tevékenységét. Jelentősége abban áll, hogy felmentvény garanciát jelent a vezető tisztségviselő számára arra, hogy a legfőbb szerv igazolása esetén főszabályként nem lehet felelősségre vonni tevékenységéért.

A hatályos Gt. értelmében társaság legfőbb szerve évente csak egyszer – általában a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról szóló legfőbb szervi ülés egyik napirendjeként- tűzheti napirendre, és határozhat a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában.

Hangsúlyozzuk, hogy a felmentvény megadása egy olyan, a létesítő okiratban lefektetett lehetőség, amely során a tagok az ügyvezetés tevékenységének vizsgálatakor kizárólag az ügyvezetés által rendelkezésre bocsátott információkból indulnak ki. Ezért ha utóbb kiderül, hogy a döntés alapjául szolgáló információk nem feleltek meg a valóságnak, vagy a vezető tisztségviselő rosszhiszeműen megtévesztette a társaságot, a felmentvényhez nem fűződhetnek joghatások. Ebben az esetben a Gt. úgy rendelkezik, hogy a felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadásához alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak. Mindebből az következik, hogy a felmentvényt maga a társaság nem vonhatja vissza, hanem azt csak jogerős bírósági ítélet hatálytalaníthatja. Ha a felmentvény a bíróság jogerős ítélete folytán hatálytalanná vált, akkor a társaság számára megnyílik a vezető tisztségviselő elleni kártérítési per megindításának a lehetősége.

Németh Janka
Felkeltettük az érdeklődését? További kérdése van? Hadd segítsünk. Írjon nekünk!