Szécsényi László, Vágvölgyi Balázs: Aktuelle Änderungen des ungarischen Gebührenrechts [A magyar illetékszabályok aktuális változásai], Eastlex 2009/5, 184. kk. l.

Szécsényi László: Reugeld und Vorkaufsrecht im Konkursverfahren [A bánatpénz és az elővásárlási jog a felszámolási eljárásban], Eastlex 2009/4, 184. l.

Kellner Dániel, Szécsényi László: Baurecht in Ungarn [A magyar építési jog], Eastlex 2008/6, 212-216. o.

Szécsényi László: Checkliste – Liegenschaftskauf in Ungarn [Csekklista – ingatlan-adásvétel Magyarországon], Eastlex 2008/Heft 2, 65-66.o.

Szécsényi László, Johannes Stalzer: Eigentumsvorbehalt als Sicherungsmittel bei internationalen Finanzierungsgeschäften in Ungarn [A tulajdonjog fenntartása mint a nemzetközi finanszírozási ügyletek biztosítéka], ZfRV 2007, 64-70. o. (ZfRV – Zeitschrift für Rechtsvergleichung, Internationales Privatrecht und Europarecht)

Szécsényi László: Die Wirkung der tatsächlichen Kenntniserlangung des Vorkaufsberechtigten ohne rechtmäßige Übermittlung einer Erklärung zur Ausübung des Vorkaufsrechtes, [Az elővásárlási jog jogosultja tényleges tudomásszerzésének joghatása a jogosult kifejezett értesítése hiányában], Eastlex 2006/1, S. 47 f.

Szécsényi László, Nagy Éva:, Magyar általános szerződési feltételek [Ungarische Allgemeine Vertragsbedingungen] in European Standard Terms and Conditions (ESTC), Berlin 2006, Verlag Lexxion.

Kellner Dániel, Eisler Helmut: Schiedsgerichtsbarkeit in Ungarn [Választottbíráskodás Magyarországon], Eastlex 2005/4, S.163-166

Szécsényi László, Török, András: Insolvenzrecht in Ungarn [Csődjog Magyarországon], Eastlex 2004/3, S. 118-122.

Balogh Margit, Szécsényi László: Unternehmensgründung in Ungarn [Vállalatalapítás Magyarországon], Eastlex 2004/1, S. 25-30.

Szécsényi László: Übertragung des Optionsrechtes? [A vételi jog átruházása], eastlex 2004/1, 13 f.

Szécsényi László: Vertretungsrecht eines neuen Geschäftsführers [Az új ügyvezető képviseleti joga], Eastlex 2003/2, 47 f.

Szécsényi László: Rómától Nizzáig in EU-integráció – önkormányzatok. 1. kötet, Pécs 2003, S. 11-34.

Szécsényi László: A gazdaság jogi szabályozása, Budapest-Pécs, 2003, Dialóg Campus 2003.

Szécsényi László: Az osztrák ítéletek végrehajtása és elismerése Magyarországon in Jogtörténeti tanulmányok 7. kötet, 2001, S. 361-372.

Szécsényi László: Az anyagi értékpapírjog és az új Polgári Törvénykönyv [Materielles Wertpapierrecht und das neue Bürgerliche Gesetzbuch]. Polgári Jogi Kodifikáció 2001/2, S. 18-26.

Szécsényi László: Titulus és modus az értékpapírjogban [Titulus und modus im Wertpapierrecht]. Jogtudományi Közlöny 2000/5, S. 187-193.

Szécsényi László: Az értékpapírok kialakulásának történeti előzményei [Vorgeschichte der Entwicklung der Wertpapiere], Jogtudományi Közlöny 2000/3, S. 99-103.

Szécsényi László: Zur Anerkennung und Vollstreckung österreichischer Urteile in Ungarn, ZfRV 2000/3 105 ff.

Szécsényi László: Egy modern értékpapír [csekk] történeti előzményei [Vorgeschichte eines modernen Wertpapiers, des Schecks] in Tudományos Dialóg. Jogtörténeti különszám 2000, S. 35-37.

Szécsényi László: Az áruforgalom szabadságának történeti és dogmatikai alapjai az Európai Közösségben [Die historischen und dogmatischen Grundlagen der Freiheit des Warenverkehrs in der EG], Jogtudományi Közlöny 1/2000 S. 1-10.

Szécsényi László: Grundzüge des ungarischen Deliktsrechts, ZfRV 1999/4 175 ff.

Szécsényi László: Aktuelle Fragen des ungarischen Handelsrechts, Arbeitspapiere der FOWI – Forschungsinstitut für mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht, 1999.

Szécsényi László: Jegyzetek a Ptk. 201. § (2) bekezdésének alkalmazásához [Notizen zur Anwendung des § 201 Abs 2 des Ptk], Bírák Lapja 1999/2, S. 14-24.

Szécsényi László: Értékpapírjog [Wertpapierrecht] in Institutiones juris, Budapest-Pécs, 1999 (2. Auflage 2002).

Szécsényi László: Sportesemények televíziós közvetítésének aktuális jogi kérdései Németországban [Die aktuellen Fragen der Fernsehrechte von Sportveranstaltungen in Deutschland], Gazdaság és Jog 1998/10.

Szécsényi László, Kecskés László: A közösségi jog közvetlenül hatályos rendelkezései és az azokkal szembeni engedetlenségi lehetőségek, Jogtudományi Közlöny 1998/6.

Szécsényi László: Az EK-jogi földrajza. Adalékok a közösségi jog területi hatályához [Juristische Geographie der EG; Beiträge zur territorialen Wirkung des Gemeinschaftsrechtes], Jogtudományi Közlöny 1998/5. S. 163. ff.

Szécsényi László, Kecskés László: Szemléletváltás az EK-magyar jogharmonizációban [Anschauungswechsel in der EU-Ungarn Rechtsharmonisierung], Jogtudományi Közlöny 1998/2. S. 49. ff.

Szécsényi László: A Német Labdarúgó Szövetség (DFB) európai kupamérkőzésekre vonatkozó hasznosítási jogai [Nutzungsrechte des Deutschen Fussball-Bundes hinsichtlich der europäischen Pokalspiele], JURA 1998/1.

Szécsényi László, Kecskés László: A földről szóló 1994. évi LV. tv. a nemzetközi jog és az EK-jog fényében [Das Gesetz Nr. LV. aus dem Jahre 1994 im Lichte des Völker- und EG-Rechtes], Magyar Jog 1997/12. S. 721-729.

Szécsényi László: Papír nélküli értékpapírok [Die papierlosen Wertpapiere], Gazdaság és Jog, 1997/10. S. 6-9.

Szécsényi László: Az idegen pénznemben történő marasztalás után fizetendő késedelmi kamat mértékéről [Verzugszinsen nach in fremder Währung erfolgten gericht­lichen Zahlungs­verpflichtungen], Magyar Jog 1997/7. S. 421. f.

Szécsényi László: Tomislav Boric: Eigentum und Privatisierung in Kroatien und Ungarn, Jogtudományi Közlöny 1997/5, S. 249-251.

Szécsényi László: Verzugszinsen nach in fremder Währung erfolgten gericht­lichen Zahlungs­verpflichtungen, IPrax, 1997/3. S. 198-199.

Szécsényi László: Az értékpapír elmélete [Die Theorie des Wertpapiers], JURA 1997/2. S. 5-11.

Szécsényi László: Rekviem egy értékpapírért – Gyászos gondolatok a közraktári törvény margójára [Requiem für ein Wertpapier; trauervolle Gedanken zum Gesetz über die öffentlichen Warenlager], Jogtudományi Közlöny 1997/1. S. 34-37.

Szécsényi László, Kecskés László: Szemléletváltás az EK-magyar jogharmonizációban [Anschauungswechsel in der EU-Ungarn Rechtsharmonisierung] in Kecskés László-Maczonkai Mihály-Szécsényi László: Jogharmonizációs kötelezettségeink és lehetőségeink, Európai Tükör 26. szám, Budapest 1997, S. 23-59.

Szécsényi László: Értékpapírjog, Általános rész [Wertpapierrecht, Allgemeiner Teil], Pécs, 1997.

Szécsényi László: Keck és Mithouard; Fordulat az Európai Bíróságnak az áruforgalom szabadságával kapcsolatos ítélkezési gyakorlatában [Keck és Mithouard; Kehrtwende in der Rechspraxis des EuGH hinsichtlich der Warenverkehrsfreiheit], Gazdaság és Jog, 1996/11. S. 12-14.

Szécsényi László, Kajtár István: A kereskedelmi jog történetének vázlata [Grundzüge der Geschichte des Handelsrechtes], Jogtudományi Közlöny 1996/10. S. 404-414.

Szécsényi László, Kecskés László: EK jog és jogharmonizáció, Doktori disszertáció védése az Akadémián (ismertetés) [László Kecskés: EG-Recht und Rechtsangleichung. Verteidigung eines Doktortitels an der Akademie], Jogtudományi Közlöny, 1996/3, S. 48-50.

Szécsényi László: Kritikai megjegyzések a közraktározásról szóló törvény tervezetéhez [Kritische Bemerkungen zum Entwurf des Gesetzes über das Lagergeschäft], Magyar Jog, 1996/2. S. 91-96. l.

Szécsényi László: Az utalvány [Die Anweisung], Gazdaság és Jog 1996/3. S. 9-10.

Szécsényi László: A váltójog történetének vázlata [Zur Geschichte des Wechsels], JURA 1996/1. S. 27. ff.

Szécsényi László: Lex mercatoria – a nemzetközi kereskedelem autonóm joga [Lex meractoria – das autonome Recht des Welthandels], Jogtudományi Közlöny 1995/5, S. 201-212.

Szécsényi László: A kültag felelősségéhez [Zur Haftung des Kommanditisten], JURA 1995/1, S. 21-22.

Szécsényi László: A társasági jog harmonizációja az Európai Közösségben [Harmonisierung des Gesellschaftsrechtes in der Europäischen Gemeinschaft], Magyar Jog 1994/5, S. 273-277.

Szécsényi László: Gyógyszertárosokra vonatkozó reklámtilalom és az EK-Szerződés 30. Cikke [Werbeverbot für Apotheker und Art. 30 des EWG-Vertrages], JURA 1994/2, S. 48-49.

http://www.szecsenyi.com/wp-content/uploads/2012/02/ZfRV-2007-64